Zorg en begeleiding

Talentontwikkeling en leerlingenzorg op school

Elke leerling heeft talenten, en deze talenten liggen niet alleen op taal-, lees-, of rekengebied. Wij willen op school de talenten van het kind zien en gebruiken om tot een goede ontwikkeling te komen. Om het kind goed te kunnen volgen en arrangementen op maat aan te kunnen bieden volgen we alle kinderen met de 1- zorgroute.

Voor meer- en hoogbegaafde leerlingen bieden wij passend onderwijs binnen en buiten de eigen groep in de vorm van een peergroep voorziening. De peergroepen worden begeleid door een (hoog)begaafdheidsspecialist.

Alle leerlingen worden beschreven in groepsoverzichten waarin we specifieke bevorderende en belemmerende factoren van ieder kind beschrijven. Ook de onderwijsbehoefte per vakgebied is daarin terug te vinden. Daarna schrijven we onze groepsplannen en maken de arrangementen in orde waarbij we kinderen met zoveel mogelijk gelijke onderwijsbehoefte clusteren in instructiegroepen.

Soms past de onderwijsbehoefte van een kind niet in de bestaande instructiegroepen. Het kind volgt dan een eigen leerlijn. Voor leerlingen die een eigen leerlijn volgen schrijven we een Ontwikkelperspectief (OPP). In dit document beschrijven we de ondersteuningsbehoefte van de leerling en geven we door middel van uitvoerige analyse aan welke doelen deze leerling zal nastreven. We geven een verwachte uitstroom aan. Bij die doelen past een aanbod van stof. Die leerstof verdelen we over de onderwijsmaanden en beschrijven dat wat we doen in een plan van aanpak. Twee maal per jaar wordt het plan met leerling en ouders geëvalueerd en indien nodig aangescherpt.

We zoeken en streven als team altijd naar de beste ondersteuning voor ieder kind. Meestal kan dit op onze school; in een enkel geval gaan wij met ouders op zoek naar een andere passende plek voor een kind.

Onze mogelijkheden staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

Hulp aan leerlingen en hun ouders

Wanneer een leerling problemen ervaart op cognitief of sociaal-emotioneel gebied kan de school, via de afstemmingscoördinator, externe hulp aanvragen bij de volgende platforms:

  • het Sociaal Team
  • het ONS, OndersteuningsNetwerk SPOG

De aanvraag gaat altijd in samenwerking en samenspraak met de ouders.

SIENN