Verlofbeleid

Ziek melden

Het kan zijn dat uw zoon of dochter wegens ziekte niet naar school kan. Dat moet u voor 8.30 uur melden. Als een leerling om 8.45 uur niet op school is, zonder dat we een ziekmelding hebben ontvangen, dan zullen wij ouders bellen met de vraag waar de betreffende leerling is.

Verlof onder lestijd

Verlof buiten de vastgestelde vrije dagen of vakantieweken om moet minimaal 8 weken van tevoren aangevraagd worden via een formulier dat u kunt krijgen bij de directeur. Deze aanvragen worden getoetst aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet), waarna u van ons een schriftelijke reactie krijgt.

 

Streng toezicht op de leerplicht

De schoolleiding is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Ook te laat komen geldt als ongeoorloofd verzuim.

De inspectie en de leerplichtambtenaar houden hierop tegenwoordig streng toezicht. Zowel ouders als school riskeren een boete bij het niet nakomen van de leerplichtwet.

Voor het vakantierooster verwijzen wij u naar de schoolkalender.

Regels schorsing en verwijdering

Omtrent deze twee aspecten is er een protocol gemaakt op stichtingsniveau, deze informatie ligt op school ter inzage.

SIENN