Ouders / Verzorgers

Onze kinderen worden gezien.

We hebben zicht op het kind in zijn totaliteit, met al zijn talenten en ontwikkelpunten. Het kind zien betekent ook zicht hebben op de omgeving waarin het kind opgroeit.
De ouders zijn daarbij een belangrijke partner voor ons.
Zij kennen het kind als geen ander, maken deel uit van die omgeving en weten wat het kind nodig heeft om zich daarin te ontplooien. Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie hebben een positief effect op leren.

Communicatie

Een goede en heldere communicatie tussen school en ouders is essentieel voor het welzijn van het kind. Vandaar dat wij deze communicatie zeer serieus nemen. Met ons team hebben we een communicatieprotocol ontwikkeld waarmee we die communicatie vorm geven. Een aantal speerpunten uit dat protocol:

informeren:
10- minutengesprek
We informeren ouders over de vorderingen en het welzijn van hun kinderen. In november, februari en juni vinden er 10-minutengesprekken plaats met de ouders. In een van de laatste weken kan er op verzoek van ouders of van de leerkracht nog een laatste gesprek plaats vinden.

Kennismakingsgesprek/startgesprek
In de eerste twee weken van een nieuw schooljaar wordt er tijd ingepland voor kennismakingsgesprekken / startgesprekken, waarbij het kind centraal staat. Ouders, maar ook leerkrachten kunnen hier het initiatief in nemen.

Klassen e-mail
Via de klassen e-mail worden ouders maandelijks op de hoogte gebracht over het reilen en zeilen in de groep. Ouders ontvangen praktische informatie, uitleg over het onderwijs en impressie foto’s van onderwijsactiviteiten.

Dagelijkse contacten
Het onderhouden van de dagelijkse contacten met de ouders gebeurt ook via de mail. Van ouders verwachten we dat ze de school op de hoogte stellen van  praktische informatie die voor het functioneren van een kind in de klas van belang is. Mocht dit niet via de mail mogelijk zijn, dan stellen wij het op prijs als de ouder de leerkracht aanspreekt ná schooltijd, omdat de tijd direct voorafgaand aan de lessen vaak niet gunstig is.

Nieuwsbrief
Elk jaar worden er op vooraf gestelde data algemene nieuwsbrieven verstuurd. Deze data zijn ook opgenomen in de schoolkalender. In de nieuwsbrief worden ouders op de hoogte gesteld van de nieuwste ontwikkelingen en ontvangen zij praktische informatie m.b.t. de dagelijkse gang van zaken. Uiteraard worden er indien nodig ook niet geplande nieuwsbrieven verstuurd.

Samenwerking ouder / leerkracht

We nodigen ouders uit om samen met ons te kijken naar de (onderwijs)behoeften van een kind. Dit doen we tijdens de 10-minutengesprekken, maar ook in de tussentijd is het natuurlijk altijd mogelijk om een gesprek te hebben met de groepsleerkracht.

Omgekeerd zal de groepsleerkracht ook u aanspreken, als daar aanleiding voor is. Daarnaast worden er op en buiten school veel activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Hiervoor is de inzet van ouders onontbeerlijk.

We staat voor…

Elk kind heeft recht op een fijne basisschooltijd.

Dit betekent: geborgenheid, gezelligheid en welbevinden.

Er heerst een veilig klassenklimaat, waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze echt gezien worden, daardoor wordt het leren gemakkelijker en leuker.

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN