Medezeggenschapsraad

Wat is de MR

De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en dat hun belang wordt behartigd. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.

 

Wat wil de MR?

De MR wil ertoe bijdragen dat Basisschool Titus Brandsma een school is voor alle kinderen en waar kinderen groot kunnen worden in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten als vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen. Door een goede samenwerking met de locatieleider en de meerschools directeur worden we betrokken bij belangrijke processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waadoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft.

Hoe is de MR samengesteld?

De medezeggenschapsraad is de gekozen geleding namens ouders en personeel van basisschool Titus Brandsma. Hierin hebben twee gekozen leden namens de ouders en twee gekozen leden namens het personeel zitting.

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding (ouders en personeel) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.

Als vuistregel kunnen we stellen dat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij alle zaken die direct over personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden gaan, zoals het formatiebeleid, de werktijden, nascholing, werkoverleg, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies en beoordelingen.

De ouder geleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de leerling voorzieningen ,vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang.

Als zaken voor zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid

En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Het vakantierooster
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

MR 2022-2023:

Bram de Bruin (personeel)

Nancy Konings (personeel)

Marieke Thoben (ouderlid)

Jochem Jooren (ouderlid en voorzitter)

Email: mr.titusbrandsma@spog.nl

Op zoek naar een school voor uw kind in Berg en Dal of nabij gelegen woonkernen?

SIENN