Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

We vinden het belangrijk dat onze kinderen competent zijn.
U ziet dat we werken met een adaptieve benadering ( BAS concept) bv. met verschillende niveaus voor instructie, met groepsplannen waar niet alleen de kennis centraal staat, maar ook de onderwijsbehoeften van kinderen. We verkennen hun talenten en coachen hen naar een zelfstandige werkhouding. We volgen de ontwikkeling van de kinderen met het CITO volgsysteem, waarbij we het opbrengstgericht werken heel goed analyseren, zodat we het beste uit de kinderen kunnen halen.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen autonoom worden.

U ziet dat aan het werken met materiaal waarbij kinderen worden uitgedaagd vragen zelf op te lossen. We werken met uitdagende verdiepings- en verbredingsstof voor kinderen die daar behoefte aan hebben. Het zorgteam volgt samen met de leerkracht de kinderen die extra zorg nodig hebben in hun ontwikkeling. In nauw overleg met de ouders wordt de aanpak besproken en de ontwikkeling gevolgd. We werken met actuele methoden als De wereld in getallen (rekenen), Taal in beeld/Spelling in beeld (taal en spelling) Estafette (technisch lezen) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). De vakken van wereldorientatie bieden we thematisch aan. De resultaten van de kinderen worden gevolgd met het Citoleerlingvolgsysteem.

Stromenland Platform 4

Alle basisscholen van de gemeenten Groesbeek, Heumen, Ubbergen en Millingen aan de Rijn werken samen aan de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs. Samen vormen de scholen van deze gemeenten Platform 4 van het samenwerkingsverband Stromenland, dat in totaal zes platforms omvat. Voor meer informatie over geheel Stromenland kunt u terecht op de website www.svpo2507.nl

Het gehele proces binnen Passend Onderwijs leidt tot een verbetering in de zorgstructuur van het primair onderwijs. Een continuüm aan zorg moet worden verwezenlijkt en is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de wet op het primair onderwijs. Dat vraagt veel van allen die bij dit proces zijn betrokken. Binnen dat proces boeken we successen en signaleren we knelpunten. Regelmatig genieten we van de bereikte resultaten, maar soms lopen we ook tegen een teleurstelling aan. Vandaar dat wij voor de komende jaren als missie hebben geformuleerd: Samen fluitend naar school.

Deze lichte aanpassing van de Weer Samen Naar School-aanduiding geeft aan dat plezier in het werken, spelen en leren op school voor leerlingen en leerkrachten voorop moet blijven staan. Dat is in ons GHUM-verband de missie.

Plezier is een basisvoorwaarde voor ieder mens om tot ontwikkeling te komen. Vertrouwen, competentiegevoel, relatie en autonomie zijn voor iedereen van belang. Zonder deze basisvoorwaarden voor leerlingen en leerkrachten missen ontwikkelingen een belangrijk deel van het fundament. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het samenwerkingsverband www.ghum.nl.

Wij staan voor…

Elk kind heeft recht op een fijne basisschooltijd.

Dit betekent: geborgenheid, gezelligheid en welbevinden.

Er heerst een veilig klassenklimaat, waarbij de kinderen zichzelf kunnen zijn en waar ze echt gezien worden, daardoor wordt het leren gemakkelijker en leuker.

SIENN