Gedragsprotocol

Ons gedragsprotocol

We hanteren een gedragsprotocol met als doel het pesten op school waar mogelijk te voorkomen en zonodig te bestrijden. Leerlingen, leerkrachten, ouders, opvoeders, MR, OR en directie zijn op de hoogte van dit pestprotocol. Zij beloven zich te houden aan de daarin gemaakte afspraken. In de schoolgids leest u in hoofdlijnen meer over de definitie van pesten die wij hanteren en over onze aanpak in het geval zich pesten voordoet.

Bij het bestrijden van pesten gaan we uit van de volgende aanpak.

1. Het kind dat gepest wordt steunen. In eerste instantie zal dit door de leerkracht gebeuren. Ouders worden geïnformeerd.

2. Het kind dat zelf pest steunen. In eerste instantie zal dit door de leerkracht gebeuren. Ouders worden geïnformeerd.

3. De middengroep betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem. In eerste instantie zal dit door de leerkracht gebeuren. Ouders worden geïnformeerd.

4. De school zal indien nodig, steun vragen bij een hulpinstantie bij het aanpakken van het pesten.

5. De ouders steunen. Dit zal in eerste instantie door de leerkracht gebeuren en/of directie en/of intern begeleider.

 

Aanmeldformulier

SIENN