Aandacht voor talent

Talentontwikkeling en onderwijs aan meer-en hoogbegaafde leerlingen
Als school willen wij voorzien in een dekkend aanbod voor onze leerlingen waarbij we steeds blijven kijken naar wat individuele leerlingen nodig hebben.  Dit doen we onder andere door te werken op 3 instructieniveaus.

1: er zijn leerlingen die voldoende hebben aan basisinstructie,
2: er is aandacht en hulp voor leerlingen die extra instructie en herhaling van de lesstof nodig hebben,
3: er zijn leerlingen die extra uitdaging nodig hebben omdat het reguliere onderwijsaanbod niet altijd genoeg gelegenheid biedt om zich essentiële vaardigheden eigen te maken (meer- en hoogbegaafden).

Voor onderwijs aan de meer- en hoogbegaafde leerlingen is speciaal beleid gemaakt op onze school, dat als volgt wordt vormgegeven.

Binnen de groep (samen):
Leerlingen krijgen de lessen rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen zoveel mogelijk compact (overslaan van overbodige herhalings- en oefenstof) en/of op niveau aangeboden. Leerlingen worden vooraf getoetst om een goede inschatting te kunnen maken van de nog aan te bieden reguliere lesstof. De leerkracht besluit, of een leerling hierna deelneemt aan reguliere- of verlengde instructie of dat de leerling de lesstof compact doorloopt zodat er ruimte is voor verrijking. We streven naar een duidelijke lijn in het extra werk dat in de groep gegeven wordt, zodat er voor de leerlingen continuïteit is en het werk niet leerkrachtafhankelijk is. In de verschillende groepen wordt o.a. gebruik gemaakt van verrijkingsmaterialen in de vorm van werkboekjes.

Buiten de groep (gelijk):
Indien compacten en verrijken binnen de eigen groep onvoldoende uitkomst biedt, geeft de leerkracht dit aan bij de werkgroep. Aanbod buiten de groep is onderdeel van onze zorgstructuur en gebeurt dan ook in goed overleg met onze afstemmingscoördinator.  In overleg kan de leerling dan geplaatst worden in de peergroep. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van het signaleringsinstrument SIDI PO. De begaafdheidsspecialist kan in overleg met een groepsleerkracht leerlingen uitnodigen om voor korte of langere tijd deel te nemen aan onderwijs in een peergroep.

Bij selectie van leerlingen voor de peergroep zijn de volgende criteria leidend:                                                                                    

 • De leerling heeft een grote honger naar kennis en heeft behoefte om dit te delen met gelijkgestemden.
 • Er speelt sociale en/of emotionele problematiek die mogelijk samenhangen met begaafdheid.
 • Er is sprake van gebrekkige executieve vaardigheden of een vaste mindset, mogelijk samenhangend met begaafdheid.
 • De leerling geeft blijk van een groot creatief en/of analytisch denkvermogen.
 • De leerling heeft niet genoeg aan de verrijking/verdieping die binnen de eigen jaargroep geboden wordt.
 • De leerling kan de lesstof missen die in de klas gegeven wordt tijdens de peergroep uren.

Doelen in de peergroep:

Leren leren: 

 1. Extra uitdaging en verrijking op inhoud en vaardigheidsdoelen.
 2. Leerlingen leren nieuwe leerstrategieën te gebruiken.
 3. Werken aan de executieve functies: Respons-inhibitie, Werkgeheugen, Emotie regulatie,  Volgehouden aandacht, Taak initiatie, Planning, Organisatie, Timemanagement, Flexibiliteit, Metacognitie, Doelgericht doorzettingsvermogen

Leren denken: 

 • Stimuleren van een objectieve waarneming.
 • Bevorderen van kritisch denken.
 • Stimuleren van hun hogere denkvermogens; analyseren, evalueren en creëren.
 • Metacognitieve vaardigheden ontwikkelen.
 • Leren inzetten van praktische, analytische en creatieve intelligentie.

Leren leven: 

 • Inzien en ombuigen van overtuigingen (mindset).
 • Verantwoordelijk zijn voor je eigen leerproces.
 • Leren samenwerken.
 • Sociale vaardigheden ontwikkelen.
 • Om kunnen gaan met emoties.
 • Nieuwsgierige levenshouding.
 • Leergierigheid.

Talentontwikkeling (eigen):

Als team zijn wij van mening dat ieder kind talenten heeft! Dit schooljaar willen we komen tot een aanbod waarbinnen ál onze leerlingen ruimte en tijd krijgen om hun talenten te laten zien en te ontwikkelen. Talentontwikkeling krijgt een plek binnen ons thematisch onderwijs.

Samen:
Onderwijs in de basisgroep d.m.v. vaste afspraken over vooraf toetsen, compacten en verrijken.

Doel: kinderen leren zich handhaven en kunnen optimaal functioneren in een gemengde groep met leerlingen van verschillende niveaus, talenten en levensovertuigingen.

Gelijk:
Peergroep voorziening waarbij aandacht is voor specifieke uitdagingen en behoeftes.

Doel: kinderen ontmoeten, herkennen en versterken elkaar t.a.v. hun manier van denken, leren en leven.

Eigen:
Structurele aandacht voor de talenten van álle leerlingen.

Doel: kinderen voelen zich competent en gezien en komen zo in hun kracht te staan.

SIENN