Onze School

 • Basisschool Titus Brandsma is een kleinere dorpsschool van rond de 110 leerlingen, gelegen aan de rand van het bos. De meeste kinderen wonen in Berg en Dal, maar er komen ook leerlingen uit de omgeving naar onze school. De lijntjes zijn kort, we kennen de kinderen, we kennen de ouders, de kinderen kennen elkaar, veel ouders kennen elkaar. We werken met vijf groepen.

   

  Ons team:
  Jeroen van Erp: locatiedirecteur
  Will Meijer: afstemmingscoördinator
  Esther Houterman: leerkracht groep 1/2
  Femke Peters: leerkracht groep 3/4
  Nancy Konings: leerkracht groep 3/4
  Anneke Mevius: leerkracht groep 3/4
  Tom van Wijchen: leerkracht groep 5/6
  Suzan van Rens: leerkracht groep 7/8
  Margje Ruiter: leerkracht groep 7/8

  Karen van Dop: administratief medewerkster
  Theo Wijnhoven: conciërge
  Muriel van Bergen: clusterdirecteur

  De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door Kindercentrum Domino, die in het naast gelegen Kerstendal ook een volledig pakket aan dagopvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar biedt. Zie ook tabblad Kindercentrum Berg en Dal.

  Onze missie:
  Samenwerken in warmte en waardering is vertaald in een visie, die leidend is voor ons onderwijskundig handelen. In onze schoolgids kunt u hierover verdere informatie vinden.

  De basis is een goed en veilig klimaat, waar kinderen zich prettig voelen en graag naar school gaan. Op deze site lichten we in het kort de kernwoorden relatie, competentie en autonomie toe om een beeld te geven over ons onderwijs.

  We vinden het belangrijk dat onze kinderen in staat zijn goed om te gaan met relaties:
  U ziet dat o.a. aan een jaarlijkse introductieperiode van 6 weken, waarbij een goed sociaal emotioneel klimaat in de groep wordt gecheckt door o.a. welbevindingslijsten ingevuld door de kinderen. Dit klimaat wordt onderhouden door het werken in coöperatieve werkvormen, kapstokregels lopen als een rode draad in de school, de positieve groep blijft uitgangspunt, het is een terugkerend punt op de team- en MR vergaderingen.

 • We vinden het belangrijk dat onze kinderen competent zijn.
  U ziet dat we werken met een adaptieve benadering ( BAS concept) bv. met verschillende niveaus voor instructie, met groepsplannen waar niet alleen de kennis centraal staat, maar ook de onderwijsbehoeften van kinderen. We verkennen hun meervoudige intelligentie, we coachen hen naar een zelfstandige werkhouding. We volgen de ontwikkeling van de kinderen met het CITO volgsysteem, waarbij we het opbrengstgericht werken heel goed analyseren, zodat we het beste uit de kinderen kunnen halen.

  We vinden het belangrijk dat onze kinderen autonoom worden.

  U ziet dat aan het werken met materiaal waarbij kinderen worden uitgedaagd vragen zelf op te lossen. We werken met uitdagende verdiepings- en verbredingsstof voor kinderen die daar behoefte aan hebben. Het zorgteam volgt samen met de leerkracht de kinderen die extra zorg nodig hebben in hun ontwikkeling. In nauw overleg met de ouders wordt de aanpak besproken en de ontwikkeling gevolgd. We werken met actuele methoden als Kleuterplein, De wereld in getallen (rekenen), Taal in beeld/Spelling in beeld (taal en spelling) Estafette (technisch lezen), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). De vakken van wereldoriëntatie bieden we thematisch aan. De resultaten van de kinderen worden gevolgd met het Citoleerlingvolgsysteem.


  De contacten met het voortgezet onderwijs zijn prima. Onze kinderen zijn graag geziene leerlingen in de brugklas.