MR

 • Wat is de MR
  De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het doel is dat belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en dat hun belang wordt behartigd. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.

  Wat wil de MR?

  De MR wil ertoe bijdragen dat Basisschool Titus Brandsma een school is voor alle kinderen en waar kinderen groot kunnen worden in een plezierige, veilige, educatieve en creatieve omgeving. Hierbij staat belangenbehartiging van kinderen, ouders en personeel centraal.

  De MR wil invloed uitoefenen op het schoolbeleid door gebruik te maken van de rechten en plichten als vastgelegd in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) en door het stellen van kritische vragen en het geven van (on)gevraagde adviezen. Door een goede samenwerking met de locatieleider en de meerschools directeur worden we betrokken bij belangrijke processen die zich binnen de schoolorganisatie afspelen en worden we uitgenodigd mee te denken bij ingewikkelde zaken. Er is een open communicatie tussen MR en directie, met korte lijnen, waadoor er op een positieve wijze gewerkt wordt aan het realiseren van de doelen die de school en de MR zich gesteld heeft.

  Hoe is de MR samengesteld?

  De medezeggenschapsraad is de gekozen geleding namens ouders en personeel van basisschool Titus Brandsma. Hierin hebben twee gekozen leden namens de ouders en twee gekozen leden namens het personeel zitting.

  Leden van de Medezeggenschapsraad:

  Namens de ouders:

  • Monique van der Burgt
  • Mirja Hondebrink

  Namens het team:

  • Nancy Konings (groep 3/4)
  • Tom van Wijchen (groep 7/8)


  Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het team ingevuld.

  Welke bevoegdheden heeft de MR?

  De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het schoolbestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de medezeggenschapsraad ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de medezeggenschapsraad beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding (ouders en personeel) heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn.

  Als vuistregel kunnen we stellen dat de personeelsgeleding instemmingsrecht heeft bij alle zaken die direct over personeelsbeleid of arbeidsvoorwaarden gaan, zoals het formatiebeleid, de werktijden, nascholing, werkoverleg, verlof, promotiebeleid, taakbeleid, nieuwe functies en beoordelingen.

  De ouder geleding heeft onder meer instemmingsrecht over sponsoring, het beleid ten aanzien van de leerling voorzieningen ,vaststelling van de onderwijstijd en de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang.

  Als zaken voor zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school.

  De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

  • Verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
  • Het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan
  • Het schoolreglement
  • Beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid


  En de MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

  • Beleid ten aanzien van aanstelling- en ontslag
  • De taakverdeling binnen de schoolleiding
  • Het vakantierooster
  • Nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school
 • Jaarverslag 2015-2016

  Hoe communiceert de MR?
  De ouders en het personeel moeten de MR weten te vinden en de MR moet op verschillende manieren de achterban weten te bereiken en te raadplegen. De uitdaging voor de MR is om alle bij de school betrokken partijen, kinderen, ouders en schoolpersoneel, daadwerkelijk te betrekken bij het denken en adviseren over het schoolbeleid.

  Communicatie tussen ouders/leerkrachten en MR vindt onder andere plaats door middel van berichten in de Nieuwsbrief, email: mr-@bs-titusbrandsma.nl, rechtstreeks gestelde vragen en berichten op de website (notulen, jaarverslag).

  De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar. Ouders en personeel kunnen als toehoorders aanwezig zijn bij de vergadering. Bij agendapunten die nog onder embargo zijn of in gevallen er personen besproken worden, zijn de vergaderingen niet openbaar. Daarom horen we graag vooraf als je aanwezig wilt zijn.

  De MR spreekt natuurlijk ook met de Oudervereniging (OV). Tijdens de OV vergaderingen is er altijd een MR lid aanwezig en ook ontvangt de OV rechtstreeks de notulen van de MR vergaderingen.

  Eén teamlid en één ouder uit de MR hebben zitting in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting Primair Onderwijs Groesbeek (SPOG) waarvan de Titus Brandsma deel uit maakt.

  Waarvoor kun je de MR benaderen?
  Als ouders of leerkrachten vragen of opmerkingen hebben over de gang van zaken op school, dan kunnen zij daarvoor altijd één van de MR-leden benaderen. Misschien kan de MR niet direct iets met de betreffende vraag of opmerking doen, maar de MR vindt het wel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over wat er leeft onder ouders en leerkrachten.

  Soms wordt door ouders een klacht voorgelegd aan de MR. Dit is prima wanneer de klacht hieraan voorafgaand eerst aan de leerkracht is voorgelegd en daarna aan de locatieleider, mochten de ouders er met de leerkracht niet uitgekomen zijn. (Zie hiervoor ook de informatie over de klachtenprocedure in de schoolgids).

  De MR mag over ieder onderwerp met de schoolleiding of het bestuur overleggen en informatie opvragen. Dus ook over de klacht van een individuele ouder. Maar: de MR is géén klachtencommissie. Onze rechten en plichten zijn er niet op gericht om klachten van – stel – ouders op te lossen, al dan niet geforceerd middels een uitspraak. Let wel: het gaat hier om individuele klachten. Want stel nu, dat je als ouder niet de eerste bent die de MR benadert over de gang van zaken, maar dat de MR met regelmaat allerhande signalen bereiken die er op duiden dat er dingen niet lekker lopen. Wel, in dat geval is er kennelijk een probleem van algemenere aard aan de orde. En dan is het niet alleen de taak, maar zelfs de plicht van de MR om, in het belang van de school, hierover te overleggen met de schoolleiding. Dit gaat dan vanzelfsprekend niet zover dat de schoolleiding met de MR moet gaan praten over de moeilijkheden van een individuele leerling of de problemen van een klagende ouder. Wel zal de MR de schoolleiding informeren over het grote aantal signalen dat de MR bereikt, de schoolleiding bevragen of de problemen herkend en onderkend worden, en aan de schoolleiding vragen of er ook stappen gezet gaan worden om kennelijke problemen op te lossen. In een volgende overlegvergadering wordt de schoolleiding dan gevraagd over deze stappen en de effecten terug te rapporteren.

  Hoe kun je de MR bereiken?

  Als je meer wilt weten over de MR of vragen hebt ten aanzien van beleidszaken of een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen, kun je contact opnemen met één van de leden van de MR via ons mailadres: mr-@bs-titusbrandsma.nl

  Meer algemene informatie over de MR kunt u teruglezen de landelijke site MR en diverse verslagen van de MR Titus Brandsma (zie onderaan).

  Passend onderwijs
  Wat is passend onderwijs? Factsheet voor ouders
  Het advies van de MR over het ondersteuningsprofiel van de school

  Schooljaar 2015-2016

  fileadmin/bestanden/mr/Medezeggenschapsraad_JAARVERSLAG_Schooljaar_2015-2016.docx


  Schooljaar 2014-2015
  Jaarverslag 2014-2015

  Schooljaar 2013-2014
  Jaarverslag 2013-2014

  Schooljaar 2012-2013
  Jaarverslag 2012-2013

  Schooljaar 2011-2012
  Jaarverslag MR Titus Brandsma 2011 - 2012  Diversen
  Landelijke site MR
  Verklarende woordenlijst